C 输出国际象棋棋盘

C 输出国际象棋棋盘

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdarg.h>
#include <stddef.h>
#include <time.h>

int main()
{
  // 国际象棋棋盘由64个黑白相间的格子组成,分为8行*8列。
  // 用i控制行,j来控制列,根据i+j的和的变化来控制输出黑方格,还是白方格。
  int i, j;
  for (i = 0; i < 8; i++)
  {
    for (j = 0; j < 8; j++)
    {
      if ( (i+j)%2 == 0)
      {
        printf("%c%c", 0xa8, 0x80);
      }
      else
      {
        printf(" ");
      }
    }
    printf("\n");
  }
}

 

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。