Python交换数字

Python交换数字

#coding=utf-8

a = 5
b = 77

# 解法1:使用其他变量
# c = a
# a = b
# b = c

# 解法2:不使用其他的变量
# a = a + b
# b = a - b
# a = a - b

# 解法3:Python 专有
# a, b = (b, a)
# 提示:等号右边是一个元组,只是把小括号省略了
a, b = b, a

print(a)
print(b)

 

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。